Kvalité & Dokumentation

Röingegården ska erbjuda hög kvalitet på vård, behandling, rehabilitering och de övriga tjänster som erbjuds. Vår ambition är även att skapa en god arbetsmiljö och ständigt förbättra kvalitetssystemet för att möta marknaden. Vidare ska vi arbeta med det systematiska patientsäkerhetsarbetet. Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Röingegården har upprättat ett kvalitetssystem för att uppfylla kraven i SOSFS 2011:9, genom att använda SS- EN ISO 9001:2015 som grundläggande system. Röingegårdens ledning har infört systemet genom att utbilda/informera och engagera samtlig personal. Vi distribuerar dokument enligt fastställda rutiner och arbetar ständigt på att följa upp och förbättra systemet.