Miljö

Vår uppgift är att erbjuda stödinsatser av hög kvalitet. Klienten ska vara garanterad en god omvårdnad och insatserna ska utformas i samverkan med klienten och uppdragsgivaren. Verksamheten ska bygga på förtroende för och samarbete med klienten och utformas så att klienten upplever vistelsen på Röingegården meningsfull. Klientens integritet ska respekteras och insatserna anpassas till klientens individuella behov och förutsättningar. Klienten ska ges tillfälle till daglig sysselsättning, aktiviteter, friskvård, förströelse och utomhusvistelse.

Röingegårdens etiska riktlinjer fokuserar på våra värdegrunder Trygghet, Bemötande, Kompetens och Utveckling.

En nödvändig förutsättning i arbetet är att klienterna känner sig trygga och väl omhändertagna på Röingegården. En god relation mellan personal och klienter är grundläggande för att klienterna ska känna sig bekväma med att uttrycka sina behov och önskningar och för att omvårdnaden ska kunna utformas i enlighet med klientens behov. God omvårdnad innebär att klienters grundläggande basbehov tillgodoses. Klienter har rätt till vila, fritid och rekreation, de har rätt till skydd mot utnyttjande och diskriminering och rätt till delaktighet genom att uttrycka sin åsikt och få den respekterad.

Trivsam miljö

Röingegårdens klienter har rätt att vistas i en trivsam miljö. Viktiga faktorer för en trivsam miljö är att:

 • miljön är ren och fräsch.
 • inomhusmiljön är rökfri.
 • höga ljudnivåer i form av t.ex. buller från ventilation och andra klienter ska undvikas.
 • klienter ges möjlighet till social samvaro/gemenskap med andra.
 • klienter ges möjlighet att vid behov dra sig undan.
 • det finns anpassade utrymmen som underlättar besök av t.ex. anhöriga och familj.
 • temperatur och luftfuktighet inomhus motsvarar de krav som ställs för en behaglig inomhusmiljö.

Måltider

Maten och måltiden har en viktig funktion för klienters hälsa och välbefinnande. Viktiga faktorer när det gäller måltiderna är att:

 • maten är varierad och näringsrik.
 • tillgången till mat styrs utifrån klienters särskilda behov, t.ex. på grund av medicinska eller religiösa skäl eller behov av specialkost.
 • maten bereds av bra råvaror.
 • skillnaden mellan vardagsmat, helgmat och festmåltider är tydlig.
 • klienter erbjuds möjlighet till ett sunt förhållningssätt till mat.
 • klienter vistas i en trivsam, ombonad miljö där måltiderna äts och där det råder lugn och ro.

Vila, fritid och rekreation

Klienterna har rätt till vila, fritid och rekreation Viktiga faktorer för detta är att klienter:

 • får möjlighet till eller hjälp med att hålla en god dygnsrytm och tillräcklig sömn och vila.
 • har rätt till en trygg och lugn plats.
 • har tillgång till personal även nattetid.
 • erbjuds och uppmuntras till att delta i fysiska aktiviteter som anpassas efter individens förutsättningar och behov.
 • erbjuds och uppmuntras till att delta i konstnärliga och kulturella fritidsaktiviteter som t.ex. målning, läsning, fotografering, m.m..

Skydd mot kränkande särbehandling och diskriminering

Klienterna har rätt till skydd mot utnyttjande, kränkande särbehandling och diskriminering. Viktiga faktorer är att klienter:

 • har rätt att vistas i en säker miljö där han/hon kan känna sig trygg.
 • bemöts i enlighet med Röingegårdens etiska riktlinjer, med utgångspunkt från att alla har samma värde.
 • har möjlighet att bejaka sina andliga behov, t.ex. rätten att utöva sin religion, vilket kan innebära högtidlighållande av andra högtider än de traditionellt svenska högtiderna. Tillgång till religiös litteratur samt möjlighet att träffa själavårdare eller företrädare för religiöst samfund.

Delaktighet

Klienters rätt till delaktighet genom att uttrycka sin åsikt och få den respekterad ska alltid beaktas. Viktiga faktorer för att klienter ska uppleva sig vara delaktiga är att klienter:

 • så långt det är möjligt planerar sin vård och behandling i samråd med kontaktpersonerna.
 • bemöts med respekt i alla situationer.
 • kan framföra sina åsikter och bli lyssnade på.
 • blir informerade genom tillgång till dagstidningar, radio, tv och böcker.
 • blir informerade om sina rättigheter och får stöd i att framföra klagomål om de är missnöjda med vården.

Vi arbetar med regelbunden uppföljning och utvärdering av god omvårdnad regelbundet i olika forum och i olika undersökningar.