Metoder/Insatser

Arbetetet utgår ifrån lösningsfokus i en verksamhet som är genomsyrad av ett miljöterapeutiskt förhållningssätt.

Metoderna är:

Lite mer information om våra metoder och hörnstenar nedan:

MI – Motiverande samtalsmetodik

Utgångspunkten i kommunikationen med klienterna utgår ifrån ett motiverande och stödjande förhållningssätt. All personal använder sig av MI som samtalsteknik i vardagssamtal. Kontaktpersonerna använder sig av MI som metod i individuella samtal med klienter. Dessa samtal sker ca 1 ggr/vecka. Målet är att stödja klienten i att formulera sina problem och hitta lösningar och strategier för att åstadkomma förändring. Med MI som utgångspunkt och metod möter vi klienterna på ett icke konfrontativt sätt och kan dels hjälpa klienten framåt samt skapa en lugn och god behandlingsmiljö för både klienter och personal.

MI är en metod som används vid strukturerade behandlingssamtal och som ett allmänt förhållningssätt vid den dagliga samvaron med klienter på Röingegården Det huvudsakliga målet med Motiverande samtal är att hjälpa människor att komma vidare i en förändringsprocess. Motiverande samtal beskriver hur vi som rådgivare kan göra för att öka möjligheten till förändring hos klienten. Det handlar dels om att rådgivaren har en samarbetande stil och ser sig som en jämlik samarbetspartner, dels om att söka efter och locka fram klientens egna tankar och idéer om det aktuella beteendet och förändring av detta, och dels om respekt för klientens autonomi och egna förmåga.

ESL – Ett Själständigt Liv

ESL är en metod där man arbetar utifrån helhetssyn och strävan efter att stödja klienten att hantera olika delar och områden i sitt liv. Syftet är att klienten ska stärkas i förmågorna och att kunna gå mot ett så självständigt liv som möjligt.

Röingegården arbetar individuellt med varje klient kring områdena:

  • Personlig vård och hygien – stöttning av personal och med hjälp av dag/veckoschema.
  • Hemmets skötsel – träning i att sköta ett hem som ex. städa, tvättstuga boka tider, tvätta osv.
  • Kost och inköp – matpeng, planera inköp och matsedel, handlingsresa, redovisa kvitto, träna hushållskassa, matlagning i träningslägenhet och kostlära
  • Ekonomi – Stötta klienten i att ta ansvar för sin ekonomi manuellt och elektroniskt i samråd med god man/förvaltare. Skaffa bankkort, bankärenden, minibudgetträning, inkomst och utgifter, ekonomiplanering, samtal, förberedelse, uppföljning och utvärdering och sparande.
  • Sysselsättning och praktik – daglig sysselsättning som viktig träning i socialt samspel, skapa rutiner och meningsfullhet i vardagen, stärka självkänslan och självförtroendet, reducera ångest och/eller överskottenergi. Kommunikation och liknande – MI som utgångspunkt, motiverande och uppmuntrande, stöd och träning i att kontakta myndigheter och andra instanser, hitta information, ta kontakt och utvärdera. I arbetet ingår också att stödja klienten att träna sina förmågor, som att ta kontakt med människor, att ge och ta positiv och negativ kritik, lösa problem och minska ångesten i vardagssituationer, samt se stressen som riskfaktor. Det innebär också att få kunskap om sin sjukdom, om behandlingsmetoderna, om hur klienten bäst hanterar sitt funktionshinder, tidiga tecken och personliga mönster samt kartläggning av mönster och tecken på återfall.

Nätverksarbete

Som en del av behandlingen ingår att arbeta med klientens nätverk. Nätverket kan bestå av anhöriga, partner, god man/förvaltare eller annan för klienten viktiga personer. I det arbetet ingår att samverka med alla viktiga personer som är knutna till klienten. Klienten upprättar en nätverkskarta i samband med inskrivning. Denna nätverkskarta blir utgångspunkten i det fortsatta nätverksarbetet. Vi erbjuder även anhörigstöd genom individuella möten/samtal samt i gruppform där anhöriga får möjlighet att träffas och utbyta erfarenheter.

Lösningsinriktat förhållningssätt

Lösningsfokuserat arbetssätt bygger på fyra grundregler, vilka är basen för hela metoden och förhållningssättet.

  1. Om något inte är trasigt – laga det inte. Det innebär att lämna det som inte behöver åtgärdas. Och gå vidare istället.
  2. När du vet vad som fungerar-gör mer av det. Det innebär att det är viktigt att utforska vad som fungerar och bygga vidare på det.
  3. Om det inte fungerar-gör något annorlunda. Det innebär att våga pröva nya lösningar istället för att försöka med samma lösningar, som inte har fungerat, flera gånger.
  4. Om det går för långsamt-sakta ner farten. Det innebär att klienten inte längre är med på tåget. Vi behöver stanna upp och kolla riktningen igen, istället för att köra ännu fortare.

Daglig sysselsättning

Daglig sysselsättning är en av de viktiga delarna i arbetet med att träna upp de egna förmågorna i vardagen till ett självständigt liv. Aktiviteterna innebär att träna socialt samspel, skapa rutiner och meningsfullhet i vardagen, stärka självkänsla och självförtroende, reducera ångest och/eller överskottsenergi. Detta är ett led i utslussning till eget boende. Vi erbjuder därför möjlighet till daglig sysselsättning i form av arbete/praktik i verksamhetens olika delar som exempel: snickeri, trädgård, måleri, biltvätt, tvätt, städ, kök, extern praktikplats alt. studier.

Trädgårdsterapi

Trädgårdsarbete används som ett verktyg i rehabiliteringsprocessen för klienten. Arbetet innebär att klienter med hjälp av handledare i trädgården får möjlighet att på ett kravlöst sätt vistas, arbeta och samtala i trädgårdsmiljö. Syftet är att få klienten att stanna upp, minska sin stress och ångestnivå och uppleva en tillfredställelse i att vistas i naturmiljö i kombination med exempelvis gräva, så, plantera, vattna, skörda och klippa gräs tillsammans med handledare och samtidigt föra samtal av terapeutisk karaktär.