Teamarbete

Alla insatser under vistelsen samordnas via våra team. Varje enhet på Röingegården har ett team som består av enhetspersonalen, representanter från sysselsättningen och ledningsgruppen. Det centrala i teamarbetet är placerarnas uppdrag, som vi bygger våra genomförandeplaner på. Vid inskrivning av varje klient upprättas alltså en genomförandeplan som revideras och uppdateras löpande under våra teammöten. Detta sker i samarbete mellan alla våra yrkesgrupper för att säkerställa att alla observationer av klienterna i deras vardag tillvaratas.

Det är också under teammötena Röingegårdens personalen får handledning med jämna mellanrum. Denna handledning utgår ifrån enskilda klienter, deras beteenden och mående. Tonvikten ligger på lågaffektivt bemötande och korrekt hantering av problemskapande beteende.